Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium EFOP 3.3.7.

A projekt célja

Alapvető cél az iskolán belüli nem formális és informális programok fejlesztése, a programok működtetéséhez szükséges feltételek megteremtése valamint azok megvalósítása révén a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a korai iskolaelhagyók számának csökkentése, a tanulók alap- és kulcskompetenciáinak valamint munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztése. A méltányos köznevelés megteremtése, a képzettségi szint növelése, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése, tartalmi, módszertani fejlesztések, az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés, az egyenlőtlenségek csökkentését támogató beavatkozások, a tanulók alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése, valamint a köznevelésben alkalmazott non-formális és informális szolgáltatások fejlesztése.

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szatmáry Kollégium a projekt megvalósításával kíván hozzájárulni:

  • az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához;
  • a minőségi oktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez;
  • a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez;
  • új szakmai tartalmak, módszertanok kidolgozásához és fejlesztéséhez;
  • az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazásához;
  • a tanulói kompetenciák – elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztéséhez;
  • az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához;
  • az informális tanuláshoz szükséges terek iskolán belüli kialakításához.

Célunk olyan informális és nem formális tanulási –módszerek és tartalmak, illetve az ehhez szükséges terek kialakítása az iskolán belül, amelyek:

  • eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítjuk az informális és nem formális tanulási lehetőségeket
  • megfelelő, nyitott teret biztosítunk és eszközökkel, tananyagtartalmakkal, módszertani anyagokkal segítjük az intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyén és kiscsoportos tanulást, közös játékot.