Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium EFOP 3.3.7.

Lelki és fizikai egészség

Csendklub

Havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő csoportos foglalkozásunk célja a pedagógusok és a diákok lelki egészségének megőrzése, fenntartása, feszültségoldó technikák alkalmazásának elsajátítása és nem utolsó sorban hitéletünk elmélyítése.

Lelki – fizikai tanácsadás

Pedagógusaink számára a projekt időtartama alatt összesen négy alkalommal vállaltuk és tervezzük olyan lelki, fizikai felfrissülést ígérő tanácsadás keretében megvalósuló foglalkozás megszervezését és lebonyolítását, amelyben kifejezésre jut kollégáink religikus elköteleződése is.

2019. június 12.

Csendes nap

„Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít.”

 „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten.” (Zsolt.46:12) – Isten és önmagunk helyes ismerete

A gimnázium közössége ezen a napon Isten munkáját, a formatív és az informatív tanulás eszközeivel is aktív figyelemmel kísérhették. A zenés napkezdő áhítat után, a gimnázium termeiben folytatódott a program. Az 5-6. évfolyamosok először, az udvaron és a tornaterembenakadálypályákon küzdöttek. A csapatversenyben Jézus, úttal kapcsolatos mondásain (Én vagyok az út…) keresztül, megismerhették a saját utunkon elénk táruló akadályokat. Az akadályok leküzdése után, kézműves foglalkozással (bibliai igés könyvjelzők készítésével) és bibliai társasjátékokkal zárták a napot. A 7-es diákok Ki vagyok én önismereti próbatételeken vettek részt, míg a 8.-osok Jézus Én vagyok mondásait dolgozták fel. A 9.B tanulói szintén ön-és társismerettel, valamint életpálya kereséssel is foglalkoztak. 9. A és 9.C-s diákok szabadulóládák megfejtésein dolgoztak, míg a 10-11. évfolyam diákjaink meghívott előadóink vezetésével vettek részt interaktív foglalkozásokon, megismerkedve az adakozás lehetőségeivel, az isteni pénzügyekkel (kvízjáték) és a tékozló fiú történetével.Nagy örömünkre szolgált, hogy – ebben az évben is – mind a diákok, mind a kollégák egyöntetű pozitív visszajelzéseket adtak, a nap programjairól.

2019. június 11. – Lelki – fizikai tanácsadás

Szontágh Pál a Református Pedagógiai Intézet igazgatója tantestületünk számára tartott előadást, A keresztyén pedagógus és a hivatásetika témakörében. Tudatosíthattuk a református iskolák sajátosságait, az ún, református többletet: milyen hozzáadott értékekkel rendelkezik egy református iskola, egy állami köznevelési intézményhez képest.

A hivatás-elhívás összefüggése a református pedagógusoknál különös figyelmet érdemel, hiszen Isten hívott el minket a tanári pályára és ezzel a meggyőződéssel kell végeznünk napi feladatainkat. Igazgató úr lélekemelő, hiteles előadása megerősített minket tanári pályánkon és új megközelítésbe helyezte az elhívás szolgálatát.

2019. május 29. – Lelki – fizikai tanácsadás

A gimnázium diákjainak konfirmációs bizonyságtételére került sor, amelyen Szabó Ákos intézményi lelkész 9. osztályos, és Kovács Márk Péter vallástanár 8. osztályos csoportja adott számot hittanórai ismereteiről, a Heidelbergi Káté kérdéseiről.

A 8. osztályos csoportról elmondható, hogy összeszokott társaság, akik szorgalommal tanulták a tanév során a káté kérdéseit. A csoport minden tagja, magabiztos tudással számolt be, a mintegy 50 kérdés-feleletről. A 9. évfolyamos diákok is felkészülten érkeztek a konfirmációs vizsgára, amellyel Isten dicsőségére szolgáltak.

A diákok olyan magas szintű hitéleti ismeretekről tettek tanúbizonyságot, amellyel erősítették a jelenlévő hallgatóság ismereteit is.

2019. május 24. – Lelki – fizikai tanácsadás

Kovács Márk Péter okleveles református vallástanár, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus áhítat keretében a csoportegység, a közösségi kohézió, az egymás mellett élés, az összetartozás fontosságáról szólt a gyerekekhez, Bibliai alapokra helyezetten.

Többek között a krisztusi tanításból kiindulva és több igehelyet segítségül hívva az egymás iránti tisztelet, szeretet, megsegítés, társadalmi együttélés lelki és fizikai aspektusaira, lehetőségeire mutatott rá.

2019. május 21. – Lelki – fizikai tanácsadás

A diákoknak szóló napindító csendességi alkalmak hangsúlyosak, a gimnázium hitéleti nevelésében. A szolgálattevőnek mindössze 10-12 perce van az igei üzenet átadására, és a korosztályhoz alkalmazkodó magyarázat elmondására.

Max Lucado: Kegyelem itt és most gyermekeknek szóló áhítatos könyve segítségünkre lehet a nehézségek leküzdésében. A diákokhoz egy rövid bibliai igén keresztül szól Isten, majd hozzájuk közeli történettel magyarázza meg mindezt: pl. Isten ismer bennünket, tudja a nevünket, tenyerén hordoz minket, gondoskodik mindnyájukról.

Fontos, hogy a napi csendességhez olyan vezérfonalat válasszunk, amelynek igei alapja és a hozzátartozó magyarázata illeszkedik a diákok életkorához.

2019. április 17. – Lelki – fizikai tanácsadás

Az egyházi ünnepek megünneplésének hangsúlyozása, a református hitéleti nevelés kiemelt területe. Az órarendi hittanórák és templomi igei szolgálatok azt a célt szolgálják, hogy a diákok megértsék az ünnepek fontosságát. A húsvét így számukra, nemcsak a locsolkodás és a néprajzi hagyományok ismeretét, hanem a Krisztus feltámadásának jelentőségét hordozza. Célunk, hogy a szolgálatok alkalmával közelebb kerüljenek Istenhez, megtalálják személyes hitüket.

2019. április 15.

Csendklub 16. – Értékeink – (talentumok példázata) – drámajátékokkal

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

A foglalkozáson érték fogalmát jártuk körbe, középpontba a bibliai Talentumok példázatával. A mozgásos és drámajátékokkal az emberi értékek meglátására, azok fontosságára koncentráltunk. A feldolgozás során kiemeltük, hogy mindenki más értékeket (talentumokat) kapott Istentől. Fontos, hogy egymás értékeit megbecsüljük, sajátjaikat pedig lehetőségeinkhez mérten kiteljesítsük.

A drámajátékokkal a közösség épült, valamint a diákok kooperációs készségei is erősödtek.

2019. március 17. – Lelki – fizikai tanácsadás

A gimnáziumban folyó hitéleti nevelés szép alkalmai, amikor a diákjaink szolgálnak. Ezek közül pedig a kiemelkednek azok, amelyeken a legfiatalabb bethlenesek vállalnak feladatot.

A templomi „megszólalások” nemcsak a hitbeli, hanem önértékelés erősítésére is szolgálnak. A kisdiákok izgalommal, szeretettel készültek a bizonyságtételre, amelyen megtanult hittanos ismereteiről adtak számot.

2018. december 21. – Lelki – fizikai tanácsadás

Karácsony ünnepét iskolai közösségünkben is készülődés, várakozás előzi meg. A mai világban karácsony igazi üzenetét, – Jézus születését – megértetni nem könnyű pedagógiai feladat.

A karácsonyi készülődésünk záró alkalma a diákjaink zenei szolgálata volt. Hangszeres-énekes szolgálat ráirányította a figyelmet Jézus születésére, igei alapjára.

A diákok hangszeres bemutatójának szép példáját mutatta, hogy a csoport vallástanára is bekapcsolódott a zenekar szolgálatába.

2018. december 15.

Csendklub 15. – Filmvetítés és filmfeldolgozás

Karácsony ünnepét iskolai közösségünkben is készülődés, várakozás előzi meg. A mai világban karácsony igazi üzenetét, – Jézus születését – megértetni nem könnyű pedagógiai feladat.

Gimnazistáink egyik csoportjában (10. évfolyam) a karácsonyi készülődést filmvetítéssel kötöttük össze. A születés c. filmhez előzetes megfigyelési szempontokat kaptak a diákok, amelyekre a film megtekintése közben kaphattak választ. Ezáltal tudatosan tudtuk a diákok figyelmét a tartalmi mondanivalóra irányítani. A filmet figyelemmel kísérték, majd érdeklődéssel válaszoltak a vallástanár kérdéseire, végül az előzetes kérdések is megválaszolásra kerültek.

            Tudatosan törekedtünk a diákok „filmnézési szokásait” elősegíteni és szempontokat adni a történet megértéséhez.

2018. december 15.

Csendklub 14. – Értékek – az igazi ajándék(ok)

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Karácsony ünnepét iskolai közösségünkben is készülődés, várakozás előzi meg. A mai világban karácsony igazi üzenetét, – Jézus születését – megértetni nem könnyű pedagógiai feladat.

A kisgimnazistáink közül a 7. osztállyal komoly feladatunk van, életkori sajátosságaiknál fogva, hitbeli kérdésekről is nehezen nyilatkoznak.

Ebből adódóan a 7.-esek karácsonyi készülődési „programcsomagjában” több kisebb egységet terveztük, főként az érzékenyítés témakörében: kisfilm (A cipőm), ajándékozás (beszélgetés) – az igazi ajándék (Jézus születése).

A foglalkozás végén kiscsoportokban, Jézus születését feldolgozó rejtvények megoldására és kézműves foglalkozásra került sor. Közben lehetőség volt, egyéni beszélgetésekre is, az órát vezető pedagógussal.

2018. december 15

Csendklub 13. Karácsonyi csillagok – padlókép készítés történet feldolgozással

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Karácsony ünnepét iskolai közösségünkben is készülődés, várakozás előzi meg. A mai világban karácsony igazi üzenetét, – Jézus születését – megértetni nem könnyű pedagógiai feladat.

Az élménypedagógiából ismert új módszert alkalmaztuk a 6. évfolyamosoknál, akikkel karácsonyi padlóképet készítettünk.

A módszer lényege a diákok bevonása a történet feldolgozásba, eszközökkel, tárgyakkal. A közös feladat által születik meg, – karácsony üzenetén keresztül – az Istengyermek.

A foglalkozáson a fügefaműhely.hu oldal ajánlásait a csoportra alakítottuk, és tettük igazán élményszerűvé a születéstörténetet.

A diákok (és a kollégák is) tevékenyen részt vettek az órán. Megfogalmazták, hogy szeretnének máskor is hasonló módszerrel dolgozni.

2018. december 13.

Csendklub 12. – Karácsonyi készülődés

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Karácsony ünnepét iskolai közösségünkben is készülődés, várakozás előzi meg. A mai világban karácsony igazi üzenetét, – Jézus születését – megértetni nem könnyű pedagógiai feladat.

A legkisebbek körében karácsony üzenetét, Jókai-novellájának (Melyiket a kilenc közül) drámapedagógiai feldolgozásával hoztuk közelebb. A történet a diákok szociális kompetenciáinak fejlesztésére, érzékenyítésére is alkalmas, hiszen a régi és a mai karácsonyok szokásairól is beszélgettünk. A novella feldolgozása kapcsán közösségfejlesztés is megvalósult: a szereplőket a tanulókkal közösen (szavazással – szereplőválogatással) döntöttük el.

Az egyes szövegrészek átkötését, hangszeres darabok színesítették, amelyek előadását a diákok önként vállalták.

A színpadi (olvasótermi) bemutatón a szülők és a tantestület néhány tagja vett részt. Nagyon kedves visszajelzéseket kaptunk a közönségtől, akik örömmel szóltak közös munkánk értékéről.

2018. október 31.

Csendklub 11.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: Iskolánk diákjai (12 fő)

A foglalkozás témája: Tapasztalatok, nézetek megosztása a csendről. Ezen az alkalmon négy háromfős csoportot alkottunk, a résztvevők kiscsoportos beszélgetéseit a teljes csoporttal megosztották a foglalkozás végén. Ez az esemény kiváló közösségformáló erőnek bizonyult.

2018. október 30.

Csendklub 10.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: Iskolánk diákjai (12 fő)

A foglalkozás témája: A csend megtalálása az életünkben. Az esemény célja egy ismeretterjesztő előadás és rövid játékon keresztül megélni, hogy egy fiatal hogyan találhatja meg a csendet saját életében. Az alkalom középpontjában az önismeret, a saját magunkról való gondolkodás elmélyítése állt.

2018. október 29.

Csendklub 9.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: Iskolánk diákjai (12 fő)

A foglalkozás témája: A Nem szégyellem című film közös megtekintése, majd a film után a tapasztalatok, az élmények megbeszélése.

2018. október 28.

Csendklub 8.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: Iskolánk diákjai (12 fő)

A foglalkozás témája: A csend megélése interaktív gyakorlatokban. A foglalkozáson játékok során a nem megfelelő kommunikációs csatornákkal, a nem megfelelő kommunikációs eszközök szerepével foglalkoztunk. Az alkalmon kiemelt szerepet kapott az önismeret fejlesztése.

2018. október 25.

Csendklub 7.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: 5. osztályos diákjaink

A foglalkozás témája: A csend és a hang – drámapedagógiai gyakorlatok. Az egymásra és Istenre való figyelés fontossága a zajos világban, játékos, rajzos gyakorlatok során.

2018. október 19.

Csendklub 6.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: Iskolánk 8. A osztályának református hittancsoportja

A foglalkozás témája: Isten – Ember – Természet

Mártélyra, a Tisza-holtághoz kerékpároztunk, ahol egy, a nap témájához illeszkedő olvasmányt dolgoztunk fel. Az őszi, elcsendesedő természetet egy ártéri sétával egybekötött irányított és spontán megfigyelés keretében szemléltük. A séta fordulójánál kiscsoportos feladatokat oldottunk meg, melyet szabadtéri játék, majd a letáborozási helyünkre érkezve szalonnasütés, beszélgetés követett.

2018. október 9. – Lelki –fizikai tanácsadás

Az alkalmon arra helyeztük a hangsúlyt, hogy mennyi időt töltenek már a gyermekek is saját maguk kényelmével. Párna, takaró, berendezési tárgyak, technikai eszközök, mind a kényelmet szolgálják. Vajon mennyi időt töltünk azzal, hogy a lelkünk kényelmével is foglalkozzunk? Isten azt szeretné, ha nála találnánk kényelmes otthonra, nála tudnánk elcsendesedni. A foglalkozáson 33 fő vett részt.

2018. október 3. – Lelki – fizikai tanácsadás

A mai nap témája a teremtett világ és az ember erőforrásai volt. A tantestület számára tartott lelki tanácsadás  legfőbb témája az elfogadás volt. Annak felismerése, hogy Isten a legfőbb teremtője a földi világnak. Fontos, hogy a természet javait és saját értékeinket meglátva legyünk hasznára a teremtett világnak.

2018. június 14.

Csendes nap

 „Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít.”

Résztvevők: Az iskola diáksága, tantestülete, társintézmények pedagógusai. Rendezvényünkön összesen 319 fő vett részt.

A rendezvény témája: A csend, a csendesség szerepe az életünkben. A gimnázium közössége ezen a napon Istennek munkáját, a formatív és az informatív tanulás eszközeivel is aktív figyelemmel kísérhették. A zenés napkezdő áhítat után, a gimnázium termeiben folytatódott a program. Az 5-8. évfolyamosok először „A vihar lecsendesítése” c. történettel ismerkedtek meg vallástanáraik vezetésével. Ezt követően az 5-6. osztályosok a városi uszodában küzdöttek meg a „Galileai-tengeren való átkelés” nehézségeivel. Végül kézműves foglalkozással (bibliai igés könyvjelzők készítésével) és bibliai társasjátékokkal zárták a napot.

A 7-8. osztályos diákok rendhagyó fizika – és földrajzórákon ismerkedhettek a vihar kialakulásának okaival és a Galileai-tenger éghajlati viszonyaival.

9-11. osztályos diákjaink meghívott előadók vezetésével vettek részt interaktív foglalkozásokon, keresve a csend és a hang viszonyát, kapcsolódási lehetőségeit. A 11. évfolyamnak egy olyan lehetőséget is kínáltunk, ahol „Isteni pénzügyek” címmel kvízjátékban vehettek részt, és a pénzügyek gyakorlati és bibliai kérdéseiről beszélgethettek előadóinkkal.

a kora délutáni órákban, a tantestület tagjainak szerveztünk rövid előadással egybekötött műhelymunkát „A sáfárság bibliai alapjai” címmel.

Nagy örömünkre szolgált, hogy mind a diákok, mind a kollégáik egyöntetűen pozitív visszajelzéseket adtak a nap programjáról.

2018. április 4.

Csendklub 5.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: „Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

A foglalkozás témája: A 2. és 3. foglalkozás alkalmán tapasztalt tevékenységeinek bemutatása, kipróbálása, a jó gyakorlatok megosztása a másik csoporttal.

2018. március 28.

Csendklub 4.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: Iskolánk 10. B., és 10. C. osztályos tanulói

A foglalkozás témája: A csend helye és szerepe a Bibliában, énekkincsünkben.

2018. március 21.

Csendklub 2. -3.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: Iskolánk 10. B., és 10. C. osztályos tanulói

A foglalkozás témája mindkét csoportban: Az elcsendesedés mozzanatainak, lehetőségeinek körbejárása az egyéni és a felebaráti szinten, valamint az Isten felé fordulás terén.

2018. március 7.

Csendklub 1.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: Tantestületünk és az Aranyossy Ágoston Általános Iskola tantestületének tagjai

A foglalkozás témája: A csend meghatározása a Bibliában és a hétköznapi életünkben.

2018. március 7.

Csendes percek Istennel – projekt-előkészítő délután.

Téma: Az elcsendesedés szükségességének, módozatainak és lehetőségeinek körbejárása a kisgimnazistákkal.